• EN

  • HU

  • EN

  • HU

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
1. Az adatkezelési tájékoztató célja
A Hullár Holding Kft. (továbbiakban: szolgáltató, adatkezelő) adatkezelőként kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. Vállalja, hogy minden adatkezelési tevékenysége megfelel a jelen szabályzatban, a hatályos nemzeti jogszabályokban és az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A Hullár Holding Kft. adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://ebeerbus.com/ címen.
A Hullár Holding Kft. fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikori módosítására. Az esetleges változásokról időben értesíti a közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkkel kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk, és kollégánk válaszolni fog.
A Hullár Holding Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében.
Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési gyakorlatunkat.
2. Az adatkezelő adatai
Amennyiben kapcsolatba kíván lépni Társaságunkkal, az alábbi elérhetőségeken keresztül teheti meg:
Név: Hullár Holding Kft.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós Komp utca 4 A ép. fsz 4
Cégjegyzékszám: 01-09-208122
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25318218-2-13
Telefonszám: +36 70 457-8104
E-mail: moc.subreebe%40olleh
A Hullár Holding Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt, személyes adatokkal együtt, legfeljebb 3 év elteltével töröl.
3. A kezelt személyes adatok köre
3.1 Regisztráció során megadandó személyes adatok
A Hullár Holding Kft. nem igényel regisztrációt a felhasználóktól.
3.2 Technikai adatok
A Hullár Holding Kft. az informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok hozzáférhetők legyenek az arra feljogosítottak számára (rendelkezésre állás); hitelességük és hitelesítésük biztosított legyen (adatkezelés hitelessége); változatlanságuk igazolható legyen (adatintegritás); és védettek legyenek a jogosulatlan hozzáférés ellen (adat bizalmassága).
A Hullár Holding Kft. megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságáról, amelyek az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújtanak.
3.3 Cookie-k (sütik)
3.3.1 A sütik feladata
A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait; megkönnyítik a weboldal használatát; és minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookiek
Ezen sütik célja, hogy a látogatók zökkenőmentesen böngészhessék a Hullár Holding Kft. weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.
3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
A Hullár Holding Kft. weboldalán a Google Analytics sütijeit használja. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatásával információkat gyűjt a látogatók weboldalhasználatáról, amelyeket a honlap fejlesztése és a felhasználói élmény javítása céljából használ fel.
3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok
Online ügyintézés során az ügyfél neve, email címe, telefonszáma és a foglalás időpontja kerül rögzítésre.
3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
Online ügyintézés során az ügyfél neve és email címe kerül rögzítésre.
4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje
Adatkezelés neve
Felhasználása
Megőrzési idő
Teljes név
Személyazonosság ellenőrzése
36 hónap
Email cím
Kapcsolatfelvétel
36 hónap
Telefonszám
Kapcsolatfelvétel
36 hónap
IP cím
Csaláselhárítás
36 hónap
Foglalás időpontja
Foglalások azonosítása
36 hónap

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
5.1 Általános adatkezelési irányelvek
A Hullár Holding Kft. adatkezelései önkéntes hozzájáruláson vagy törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat.
Bizonyos esetekben a megadott adatok kezelését jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Az adatközlők kötelessége, hogy az érintett hozzájárulását beszerezzék, ha nem saját személyes adataikat adják meg.
Az adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen a következőkkel:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)


évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)


évi C. törvény a számvitelről (Számv. tv.)


évi LIII. törvény a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)


évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)
6 Az adatok fizikai tárolási helyei
Az Ön személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek Önhöz köthetők) a következő módokon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyrészt az internetes kapcsolat fenntartása során az Ön által használt számítógéphez, böngészőprogramhoz, internetes címhez és a látogatott oldalakhoz kapcsolódó technikai adatok automatikusan rögzítésre kerülnek számítógépes rendszerünkben, másrészt Ön megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének adatai, melyek a szavazás során generálódnak és amelyeket a Hullár Holding Kft rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzített adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezek az adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – nem kapcsolhatók össze. Az adatokhoz kizárólag a Hullár Holding Kft fér hozzá.
7 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
7.1 Tájékoztatáshoz való jog A Hullár Holding Kft megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően nyújtsa.
7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
7.3 Helyesbítés joga Az érintett kérheti a Hullár Holding Kft által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
7.4 Törléshez való jog Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Hullár Holding Kft indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
A személyes adatokat jogellenesen kezelték;
A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
A személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog Az érintett kérésére a Hullár Holding Kft korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
Az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
7.6 Adathordozáshoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
7.7 Tiltakozás joga Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
7.9 Visszavonás joga Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
7.10 Bírósághoz fordulás joga Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
7.11 Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06-1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410 E-mail: uh.hian%40talaglozslefygu Honlap: http://www.naih.hu
8 Egyéb rendelkezések
A tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Hullár Holding Kft a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Illustration

* The service provider reserves the right to charge the damaging party the actual and verified amount of the damages over the flat rate of the compensation.**Accidentally spilled drinks does not apply, although we ask passengers to notify the bus crew about these cases.

Refunds: In case of an inadequate or cancelled service passengers are entitled to a full or partial (proportionate) refund of the fare. The claim for refund may be declared while presenting the ticket at the customer service or in e-mail at .moc.tsepadubsubreeb%40ofni The service provider reserves the right to cancel the service in case the number of passengers is under 5 (five) persons. In this case passengers who already bought fares may choose a full refund of the fare or changing the ticket for another time. In case a passenger is unable to use the service from reasons under their own control fares will not be refunded.
Force majeure: In case a passenger cannot use the service due to unforeseeable and uncontrollable reasons beyond their control (force majeure) they have to inform the service provider without delay, in which case the fare already paid will be fully reusable within one year. The passenger has to pay compensation for damages caused by the unreasonable delay of this informing.In case of legal or public authority measures (e.g. in order to prevent an epidemic or as a direct consequence of one) introduced after the time of the order put extra load on one of the parties (e.g. travel restrictions, quarantine), the parties will use the force majeure provisions.
Forgoing services: In case a passenger forgoes the service at least 5 days (120 hours) before the start the fares they paid will be fully reusable within one year. In case of forgoing the service within 5 days fares will not be refunded and neither can start time be modified.
Accidents and damaged baggage: Passengers are responsible to fully comply with traffic safety regulations. The bus moves during the sightseeing therefore passengers are required to hold the handrails on the bus. The service provider does not assume responsibility for cases when the passenger suffers an accident due to their own or to other, third parties’ fault. The service provider limits responsibility for the breach of contract at the amount of the fare except for responsibility for intentional breach of contract or for causing damages resulting in loss of life, or harm to physical integrity or health.
Consuming alcohol, food and beverages, smoking and pets on board: It is forbidden to smoke or use narcotics on the bus. It is forbidden to consume food or beverages on the bus except for those provided as part of the service. It is allowed to consume bottled soft drinks. It is forbidden to bring any kind of pets on the bus.
Settlement of complaints:In case of any problems, complaints or requests please contact our colleagues at .moc.subreebe%40olleh The contract between the parties is otherwise governed by Hungarian law and only Hungarian courts have jurisdiction.

Made with